Posolstvo KBS

Posolstvo Konferencie biskupov Slovenska krajanom žijúcim v zahraničí pri príležitosti Roku viery a Roku svätých Cyrila a Metoda

 

 Drahí Slováci mimo hraníc Slovenska, milí krajania, bratia a sestry!

V tomto roku 1150-teho výročia príchodu svätých vierozvestov Cyrila a Metoda k našim predkom - a súčasne v tomto Roku viery - si zvlášť intenzívne uvedomujeme naše duchovné a národné korene. Nie sú to dva odlišné, akoby rozštiepené korene, ale vlastne iba jeden jediný. Veď našu duchovnú - kresťanskú, a národnú - slovenskú identitu nemožno od seba odtrhnúť. Iba evanjeliové posolstvo Kristovej lásky totiž dáva všetkému pevnosť, stálosť a vnútornú silu. Bez Kristovho posolstva by sme sa neboli mohli naozaj rozvinúť a uvedomiť si, že iba zomknutí okolo Pána pánov a Kráľa kráľov môžeme vytvoriť skutočnú národnú rodinu, pokorne hrdú na svoju minulosť, zodpovednú za svoju prítomnosť a dúfajúcu vo svoju budúcnosť. „Budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom“ – sľubuje Stvoriteľ u proroka Ezechiela. 

Preto sa o radostnú vďačnosť za cyrilometodskú  misiu chceme podeliť aj s vami, našimi krajanmi, ktorí sa k tejto spirituálnej a národnej identite, postavenej na duchovnom impulze svätých solúnskych bratov, aj dnes hlásite v rôznych krajinách sveta. Ba môžeme povedať, že ste v určitom zmysle pokračovateľmi ich misie: podobne ako oni ste aj vy,  či vaši predkovia  z rôznych príčin odišli  z domova; podobne ako oni ste vo svojich nových domovoch vydali a vydávate svedectvo o viere postavenej na skutočných evanjeliových hodnotách. Preto pokladáme cyrilometodské jubileum a Rok viery vyhlásený Svätým Otcom Benediktom XVI. za vhodnú príležitosť vyjadriť vám poďakovanie za to, že ste sa napriek sťaženým podmienkam dokázali nielen stať užitočnými členmi vášho nového spoločenstva, ale v tomto novom prostredí ste si zachovali živú duchovnú tradíciu z pôvodnej slovenskej vlasti. Tou živou tradíciou je katolícka viera, postavená na osobnej viere v Božieho Syna Ježiša Krista, na eucharistickej a mariánskej úcte, na úcte k Svätému Otcovi, na zomknutej rodine otvorenej pre nový život, na zdravej národnej hrdosti láskyplne otvorenej aj pre iné národnosti i kultúry. 

Ďakujeme vám, drahí krajania, za to, že slovenská rodina mariánskych a cyrilometodských ctiteľov objíma aj vašou zásluhou mnohé krajiny a viaceré kontinenty. Ďakujeme vám za ochotu prekonávať aj väčšie vzdialenosti, aby ste  stretli svoju slovenskú komunitu a v nej zdieľali duchovné spoločenstvo vyrastajúce z cyrilometodskej tradície. Vďaka patrí aj vám, veriacim študentom, stredoškolákom i vysokoškolákom, ktorí vo svojom školskom a akademickom prostredí svedčíte o svojej viere v Ježiša Krista. Aj vás, ktorí ste prišli za prácou, nech Pán požehnáva a dá vám silu ukázať cez jej zodpovedné vykonávanie pravú lásku, pochádzajúcu od Krista. Ak sa budeme aj my navzájom za seba modliť prosiac o príhovor našu Sedembolestnú matku aj svätých solúnskych misionárov, potom bude toto spoločné svedectvo pokračovať. Dôležité je stále obnovovať jednotu našich komunít, ktorých svedectvo by bez dobroprajnosti a odpúšťania sotva mohlo byť  účinné. 

Keď v roku 1981 blahoslavený Ján Pavol II. navštívil v Ríme Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, tam prítomným Slovákom o cyrilometodskej tradícii povedal: „Zostávajte verní tomuto dedičstvu. Poznávajte ho stále hlbšie, do hĺbky, vo všetkých životných rozmeroch, so všetkými dôsledkami pre osobný a spoločenský život. Žite podľa neho neprestajne, buďte mu verní, ochraňujte ho v tej istote, že ono je základom duchovnej veľkosti a kultúrnej výšky vášho národa...“ 

Čo iné vám teda, drahí krajania, môžeme na konci nášho posolstva zaželať, ako v duchu citovaných slov blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. skutočnú vytrvalosť v každodennom svedectve o pravých hodnotách, stálu vernosť pri ich ochrane a pri zvyšovaní kultúrnej úrovne spočívajúcej na duchovných princípoch. 

Všetkým vám, našim slovenským bratom a sestrám v zahraničí, vyprosujeme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätých vierozvestov Cyrila a Metoda hojné Božie požehnanie! 

 

Biskupi Slovenska.

1. adventná nedeľa, 2012
 

SCM Luxembourg – Mission Slovaque et Tchèque v Luxembursku