Svaté omše

Sväté omše sú slávené spravidla:

každú druhú nedeľu o 17:00
v krypte Katedrály v Luxemburgu

Omša slovenskej a českej komunity.
(krypta v Luxembourg-Cathédrale)


VykricnikV sláveniach svätých omší alebo pri iných pravidelných podujatiach prichádza niekedy ku časovým zmenám alebo posunom, preto Vám odporúčame sledovať sekciu Aktuálne. Čo je tam uvedené, to platí.

LINK stránky, kde v jej dolnej časti môžete na mape
identifikovať polohu Katedrály v Luxemburgu-meste. 
 
Svätá omša a liturgia.
 
Slovo „liturgia“ v pôvodnom význame znamená „verejné dielo“, „službu v mene ľudu alebo v prospech ľudu“. V kresťanskej tradícií znamená, že Boží ľud sa zúčastňuje na „Božom diele“. Prostredníctvom liturgie Kristus, náš Vykupiteľ a Veľkňaz, pokračuje vo svojej Cirkvi, s ňou a skrze ňu v diele nášho vykúpenia.
 
V Novom zákone sa slovom „liturgia“ označuje nielen slávenie Božieho kultu, ale aj ohlasovanie evanjelia a činorodá láska. Vo všetkých týchto prípadoch ide o službu Bohu a ľuďom. 
 
„Liturgia sa teda právom pokladá za vykonávanie kňazského úradu Ježiša Krista. V nej sa vnímateľnými znakmi naznačuje a spôsobom vlastným každému z nich uskutočňuje posväcovanie človeka a tajomné telo Ježiša Krista vykonáva dokonalý verejný kult. Preto každé liturgické slávenie ako dielo Krista Kňaza a jeho tela, ktorým je Cirkev, je nanajvýš posvätnou činnosťou, ktorej účinnosti sa ani významom, ani stupňom nevyrovná nijaká iná činnosť Cirkvi.“

SCM Luxembourg – Mission Slovaque et Tchèque v Luxembursku
Notre Dame Cathedral

Notre-Dame Cathédrale
Rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg

Zobraziť väčšiu mapu