Sviatosti

Hlavným poslaním misie je pastoračná a duchovná starostlivosť. Slováci, Česi a Moraváci, vzdialení načas alebo dlhodobo od svojho domova, majú možnosť prehlbovať svoju vieru v Krista najmä prijímaním sviatostí.

Sviatosť krstu
SacramentsPravidelne pri sv. omšiach v nedeľu sa koná krst detí, rodičia ktorých o to požiadajú. Božia milosť pôsobí aj v živote dospelého človeka a ten na neustálu ponuku Božej lásky odpovedá túžbou viac poznať Krista, zdokonalovať aj svoj život v láske a stať sa skrze krst členom Cirkvi. Takýto človek sa nazýva katechumen. 

Sviatosť oltárna
SacramentsSvätá omša je nielen vďakou - Eucharistiou, ale aj príležitosťou vytvárať spoločenstvo veriacich, ktorých spája jeden krst. Osobitne sv. omša v prvý deň týždňa, v nedeľu, je oslavou Krista, ktorý vstal z mŕtvych a priniesol prvému spoločenstvu apoštolov zvesť o večnom živote. Naše zhromaždenie v nedeľu nás učí nebáť sa žiadnych ťažkostí života, ale s vierou ich prekonávať. Deti vo veku od 9 rokov sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Taktiež dospelí, ktorí boli iba pokrstení a chcú sláviť Eucharistiu, sa po krátkej príprave účastnia na daroch z Kristovho stola. 

Sviatosť birmovania
SacramentsAj vo veciach viery môžeme o človeku povedať, že je dospelý. Teda nie vek, ale jeho osobná vyspelosť v živote s Bohom, ochota služby blížnemu ako aj život pre spoločenstvo Cirkvi ho robí dospelým vo viere. Pre našu kresťanskú dospelosť potrebujeme Božiu pomoc, ktorú dostávame vo sviatosti birmovania. Sviatosť birmovania sa udeľuje vo veku od 14 rokov. 

Sviatosť zmierenia
SacramentsKaždý človek potrebuje odpustenie, lebo si uvedomuje svoju nedokonalosť a slabosť. Odpustenie nie len to ľudské, ale aj znovu objavenie pravej Božej tváre, ktorý je láska. Táto sviatosť je prejavom túžby po odpustení a láske.

Sviatosť manželstva
SacramentsČlovek si hľadá svojho partnera pre cestu životom, aby ľahšie naplnil svoje poslanie. Skúsenosť viery nás učí, že zmluva, ktorú s nami uzatvoril Boh pri našom krste má mať svoje naplnene i v zmluve manželskej lásky a vernosti. Preto o manželstve hovoríme ako o zväzku muža a ženy, ktorí chcú žiť navzájom pre seba posilňovaní Kristom. 

Prijatie všetkých sviatostí vyžaduje prípravu, preto sa, prosím, včas informujte o potrebných náležitostiach.

Ak máte dlhodobý pobyt na území našej misie (celé Luxembursko) a chcete prijať niektorú zo sviatostí pre seba alebo pre svoje dieťa inde, napr. na Slovensku alebo v Čechách, pre jej prijatie potrebujete súhlas správcu SCM Luxembourg, ktorý je podľa cirkevného práva Vašim farárom.

Pre prijatie sviatostí alebo v otázkach vystavenia súhlasu kontaktujte správcu misie.
 
SCM Luxembourg – Mission Slovaque et Tchèque v Luxembursku